Home

 

Predsednik Damjanović insistirao je na pomoći i podršci države za organizovanje Svetskog kongresa Roma i obeležavanje 1000 godina progona Roma iz Indije, u Beogradu, ove godine, navodeći da bi pomenuti događaji bili od velike važnosti kako za romsku populaciju, tako i za dalju afirmaciju Srbije u Evropi i svetu, kao zemlje koja poštuje prava manjina i radi na njihovom ostvarivanju.

Damjanović je, takođe, izneo i inicijativu za podizanje Spomenika Mira, kao večiti pečat i garant inkluzivnog društva koje afirmiše demokratiju, zaštitu ljudskih prava, edukaciju i razvoj civilnog društva, pri čemu podiže opštu kulturu građanstva na viši nivo, negujući tolerantnost između multinacionalnih, multijezičkih i multikulturalnih zajednica i pojedinaca.


Generalni sekretar prof.dr Bajram Haliti istakao je važnost usaglašenosti organa na državnom, nacionalnom i lokalnom nivou, sa koordinacionim telom sa Romima intelektualcima, oko donošenja strateških planova koji će direktno uticati na integrisanost romske zajednice, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom planu. Time bi romska zajednica pružila svoj doprinos u rešavanju pitanja finansiranja, planiranja, zapošljavanja, čime bi se dalje rešavala pitanja socijalnog karaktera i stanovanja.

Takođe, Haliti se zahvalio predsedniku Vučiću na njegovom neumornom radu na uspostavljanju mira i stabilnosti, kao i na planu izjednačavanja prava za sve, bez obzira na versku, nacionalnu i etničku pripadnost.

Pohvale su upućene i ministarki dr Zorani Mihajlović, koja na čelu koordicionog tela izuzetno vodi računa o valjanosti sprovođenja poglavlja 19 i 23, kako bi se ostvarili trajni rezultati na polju socijalnog i ekonomskog uključivanja Roma.

S tim u vezi, generalni sekretar je na kraju istakao važnost neraskidive koordinacije između centralne Vlade, lokalne samouprave i nevladinih organizacija.


Pomoćnica ministra Nina Mitić složila se da bez zajedničke saradnje ne može biti napretka. Istakla je spremnost sektora za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost da se poboljša položaj Roma i Romkinja, zalažući se za još veće obrazovanje Romkinja, njihovo zapošljavanje i ekonomsko osamostaljivanje, čime bi njihova uloga u društvu bila izjednačena sa svima koji pomažu njegovo razvijanje i napredak, dajući im punu ravnopravnost.

Mitić je takođe predložila zajednički obilazak romskih i neromskih zatvorenika i zatvorenica, kako bi se pružila pravna pomoć onima koji nisu u mogućnosti da je priušte, a za to imaju potrebu.

Pomoćnica ministra izrazila je veliku zainteresovanost za Svetski kongres Roma i 1000 godina egzodusa Roma iz Indije. Obe strane su izazile nadu i spremnost kako bi došlo do realizacije pomenutih događaja.


Sastanku su još prisustvovali:

- Dragan Knežević, savetnik u ministarstvu za sektor antidiskriminacije;

- Miloš Acković, savetnik u ministarstvu za sektor antidiskriminacije i rodnu ravnopravnost;

- Marija Jelić, asistent u Svetskoj organizaciji Roma.


Beograd, 06.07.2018.

Autor teksta:

Marija Jelić, asistent u SOR-u