Home

 

Ovom prilikom, predsednik Damjanović zahvaljuje se predsednici A.I.Z.O.-a Karli Oseli, koja je i ovog puta pokazala veliko nastojanje i brigu za rešavanje jednog od najvećeg problema Roma - stanovanje.

Po mnogim međunarodnim dokumentima, stanovanje se kao ljudsko pravo navodi u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (Rezolucija Generalne skupštine UN, decembar 1966. godine), gde u članu 11 stoji da države članice ovog pakta priznaju pravo svakom pojedincu na standard življenja dovoljan/pristojan za njega i njegovu porodicu, uključujući dovoljnu hranu, odeću i stanovanje, kao i stalno poboljšanje uslova življenja.

Dalje, predsednik Damjanović naveo je da u izmenjenoj Evropskoj socijalnoj povelji (Savet Evrope, 1996), u novouvedenom članu 31 stoji da strane ugovornice preduzimaju mere kako bi se obezbedilo delotvorno ostvarenje prava na stanovanje, koje imaju za cilj: (1) unapređenje dostupnog stanovanja (stambenog smeštaja) odgovarajućeg standarda; (2) sprečavanje i umanjivanje beskućništa, kako bi se ono postepeno uklonilo; (3) da cene stanovanja učine pristupačnim onima bez dovoljno sredstava.

S obzirom na to da je najveći broj diskutanata u svojim izlaganjima naveo da postoje dupli standardi diskriminacije i rešavanja stambenog pitanja Roma, g. Damjanović podsetio je na Konvenciju o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, Konvenciju o pravima deteta, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama, Konvenciju o položaju izbeglica, Međunarodnu konvenciju o zaštiti radnika migranata i članova njihovih porodica, itd.

Ono što je najvažnije, Damjanović je podsetio na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948, Bečku, Parisku, Strazburšku deklaraciju o Romima, Deklaraciju iz Kopenhagena, kao i Rimsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950, koja garantuje pravo na stanovanje svim građanima bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost.

Na temu ''Romi i Sinti: Pravo na stanovanje'', predsednik Jovan Damjanović naveo je da je Svetska organizacija Roma organizovala tim i da je usvojila akcioni plan i strategiju za rešavanje stambene problematike u regionu i šire, kao i da je SOR sa svojim timom romskih arhitekata, inženjera i projektanata, na čelu sa diplomiranim inženjerom arhitekture Davidom Romanom, izradila tipske projekte za stanove od 60 - 80 m², za višečlane porodice.

Svetska organizacija Roma je u tom pogledu već i obavila određene razgovore sa predstavnicima Evropske zajednice, zaduženih za inkluziju Roma u okviru strategije 2020. za poboljšanje stambene problematike Roma.

Svetka organizacija Roma upoznata je i sa problemom da u određenim državama, članicama evropske zajednice, postoje kampovi u kojima Romi žive veoma teško, u nehigijenskim uslovima, kao i u nepodnošljivom stanju usled nepostojanja osnovnih struktura za normalno življenje.

Građani kampova u Napulju obratili su se predsedniku SOR-a i njegovom timu da se razgovara sa određenim strukturama države Italije radi poboljšanja njihovih uslova stanovanja.

U timu su bili: Bajram Haliti, generalni sekretar SOR-a; i romski diplomirani inženjer arhitekta David Romano, potpredsednik parlamenta Svetske organizacije Roma.

 

 

Beograd 24.05.2018.

Sekretarijat za informisanje